Skip to content

Byggesøknad

BYGGESØKNAD TIL KOMMUNEN

Generelle ting å huske på i byggesaksprosessen:

1. Sjekk om tiltaket faktisk er søknadspliktig eller om det er unntatt byggesaksbehandling: www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html#map004. Obs, reguleringsplan og reguleringsbestemmelser/kommuneplan kan overstyre de generelle bestemmelsene i bestemte områder, så et tiltak kan være søknadspliktig selv om det går under tiltak som er unntatt byggesaksbehandling. Typiske eksempler på dette kan være hytteområder.

2. Sjekk om man kan søke selv som tiltakshaver, eller om det er krav om ansvarlig søker/ansvarlig foretak: www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html#map004. For enebolig og fritidsbolig kan man også søke om ansvarsrett som «selvbygger». Da må man sannsynliggjøre at man er kvalifisert til å utføre arbeidet i henhold til lov. I saker hvor det er krav om ansvarlig foretak, må det utformes en gjennomføringsplan. Ansvaret for dette ligger hos ansvarlig foretak.

3. Bestill situasjonskart, reguleringsplan og reguleringsbestemmelser av kommunen. Liste over naboer som skal varsles kommer sammen med situasjonskart. Vær obs på at dette ikke er gratis.

4. Sjekk at planlagte tiltak er i henhold til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelser kan feks si noe om hvor høyt man har lov til å bygge eller hvor stor del av tomta som kan utnyttes. Hvis tomta ligger i et uregulert område, er det kommuneplaner som gjelder. Fritidsboliger ligger ofte i LNF-områder, dvs landbruks-, natur- og friluftsområder. I disse områdene er det i utgangspunktet kun mulighet for utvikling av «stedbunden næring». Regjeringen.no definerer begrepet slik:

«Begrepet «stedbunden næring» er knyttet til bygninger og / eller anlegg som det av hensyn til driften av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang.Øvrige aktiviteter som f. eks. jakt, fiske, bærplukking o.l. som har preg av frilufts- eller fritidsaktivitet, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet stedbunden næring.»

5. Byggesøknad kan gjøres i ett trinn (søknad om tillatelse til tiltak) eller gjennom to trinn (rammetillatelse og deretter igangsettingstillatelse).

6. Send ut nabovarsler til naboer/gjenboere (rekommendert post) med dokumentasjon som beskriver tiltaket (tegninger og notat). Evt. kan man besøke naboene og få signatur på mottatt dokumentasjon skriftlig. Klagefrist er 2 uker. Om man ikke har hørt noe etter at fristen har gått ut, kan søknaden sendes kommunen.

7. Behandlingstid for byggesaker i kommunen er avhengig av hvilken type søknad det er (se punkt 4) og om det har kommet klager fra naboer/gjenboere eller det søkes med dispensasjoner.  3 uker for mindre enkle tiltak uten dispensasjoner og klager.

8. Ved rehabiliteringer/påbygg/tilbygg skal både eksisterende og nye tegninger sendes inn til kommunen. Ved nybygg viser situasjonsplanen ekisterende tomt og bebyggelse.

9. Send gjerne med et notat som forklarer tiltaket som er tenkt utført. Her kan det også sies noe om hvordan estetiske kvaliteter er ivaretatt.

10. Med enkelte unntak (som midlertidige byggverk, skilt o.l.), skal alle søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest. Søknad om ferdigattest sendes kommunen etter at arbeidene er ferdige. Behandlingstid er 3 uker. Unntak fra krav om ferdigattest finnes her: www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html#map010

11. Prosjekterende og utførende av tiltaket er ansvarlig for samsvarserklæring og kontrollerklæring. Ansvaret for dette ligger altså hos ansvarlig foretak (ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende).

OPPSUMMERING:

Oppsummering av opplysninger som er relevante ved søknad (tillatelse til tiltak):

a) tiltakshaver
b) eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
c) beskrivelse av tiltakets art
d) tiltakets størrelse og grad av utnytting
e) forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8
f) ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter
g) tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak
h) konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4
i) minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger
j) atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning
k) eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon
l) om det er avholdt forhåndskonferanse
m) tegninger og målsatt situasjonsplan
n) redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader
o) forholdet til andre myndigheter
p) gjennomføringsplan
q) søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon.

Oppsummering av opplysninger som er relevante ved søknad (rammetillatelse), så langt det er relevant for tiltaket:

a) tiltakets art og formål
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming
e) sikkerhet mot fare
f) forholdet til utvalgte naturtyper
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning
h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon
i) avklaring av forholdet til naboene.

Denne dokumentasjonen skal foreligge og kunne vises frem ved tilsyn.

LOVER OG FORSKRIFTER:

PBL = Plan og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) – overordnede lover og regler.

Byggesaksforskriften (Forskrift om byggesak) – lover og regler om søknad og byggesaksbehandling.

Byggteknisk forskrift (Forskrift om tekniske krav til byggverk) – lover og regler om tekniske løsninger

www.be.no finnes linker til de ulike.

  1. kristin / Feb 19 2011 21:48

    Fantastisk Mari! Det er rett og slett ikke noe mer å lure på. Helt genialt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: